inflammabilite

10 tekstów – auto­rem jest in­flam­ma­bili­te.

jes­tem emoc­jo­nal­nym masochistą. 

myśl • 3 listopada 2011, 13:18

ile to już ra­zy mu­siałam ug­ryźć się w język, by nie wyk­rzyczeć jak bar­dzo Cię kocham. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 1 listopada 2011, 01:09

mam miłość,
której nie mogę sięgnąć,
wiedzę,
której nie mogę zdobyć,
i piękno,
które­go nie mogę odkryć. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 22 października 2011, 19:40

po se­kun­dzie des­truk­cji nad­chodzą godzi­ny kreacji. 

aforyzm
zebrał 41 fiszek • 19 października 2011, 20:22

i do­biegł końca dzień w moim pry­wat­nym niebie. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 17 października 2011, 12:29

gdy marzła leżąc w łóżku wie­czo­rem, wyob­rażała so­bie, że za­sypia w je­go ra­mionach i czując jak po­woli chłód od­chodzi, a w klat­ce pier­siowej roz­chodzi się przy­jem­ne uczu­cie ciepła na myśl o nim, dzięko­wała za ob­da­rowa­nie jej taką zdol­nością imaginacji. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 7 października 2011, 21:05

Anihilacja

zniszcze­nie mo­jego ser­ca
było dla Ciebie tak łatwe
jak po­dar­cie niepot­rzeb­nej kartki
roz­darłeś je na małe kawałki
i rzu­ciłeś na stertę in­nych
niepot­rzeb­nych
zużytych uczuć i myśli
próbuję złożyć to co rozerwałeś
ale frag­menty już do siebie nie pasują
i ciągle zas­ta­nawiam się że
to może mo­ja wina
bo za szyb­ko Ci je oddałam 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 21 kwietnia 2011, 23:58

Obojętność jest zat­ra­ceniem człowieczeństwa. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 20 kwietnia 2011, 13:37

Naj­gor­szą karą dla dziec­ka jest nie czuć się bez­pie­cznie we włas­nym domu. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 18 kwietnia 2011, 18:18

I kochała tak, że wy­woływało w niej złość to, jak bar­dzo go prag­nie. Bo nie po­win­na. Bo tak łat­wiej. A my, prze­cież mu­simy tak pros­to żyć. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 4 kwietnia 2011, 21:40
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

inflammabilite

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność